Beste haardhout van Nederland
Gratis levering binnen Zuid-Holland
Snel geleverd op uw locatie
0 items

Home Algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

J.G. van Oudenaarden B.V. | Handelend onder de naam haardhouthandel Europoort

Vestigings- en bezoekadres:

Kleidijk 14a
3233 LK Oostvoorne
KvK 24434166
Btw-nummer: NL8195.84.976.B01

Onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door J.G. van Oudenaarden B.V. , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door J.G. van Oudenaarden B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
J.G. van Oudenaarden B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de  Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door J.G. van Oudenaarden B.V. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
J.G. van Oudenaarden B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
J.G. van Oudenaarden B.V. behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft J.G. van Oudenaarden B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
Alle door J.G. van Oudenaarden B.V. genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan J.G. van Oudenaarden B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient J.G. van Oudenaarden B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
Overschrijding van de door J.G. van Oudenaarden B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
In geval J.G. van Oudenaarden B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van J.G. van Oudenaarden B.V. op schadevergoeding onverlet, door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan J.G. van Oudenaarden B.V. te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. J.G. van Oudenaarden B.V. zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal J.G. van Oudenaarden B.V. de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal J.G. van Oudenaarden B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
In afwijking van lid 3 zal J.G. van Oudenaarden B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan J.G. van Oudenaarden B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
In geval van tussentijdse opzegging heeft J.G. van Oudenaarden B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
De vorderingen van J.G. van Oudenaarden B.V. op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan J.G. van Oudenaarden B.V. ter kennis gekomen omstandigheden J.G. van Oudenaarden B.V. goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien J.G. van Oudenaarden B.V. de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen is J.G. van Oudenaarden B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van J.G. van Oudenaarden B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Overmacht
Indien J.G. van Oudenaarden B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als J.G. van Oudenaarden B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
J.G. van Oudenaarden B.V. zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen J.G. van Oudenaarden B.V. en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Onze leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Aansprakelijkheid
2.1 J.G. van Oudenaarden B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.
2.2 Tevens sluit J.G. van Oudenaarden B.V. iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met (verlate) levering.

Artikel 2. Betaling
3.1 De betaling kan per iDeal of contant bij aflevering. In overleg met J.G. van Oudenaarden B.V. kan er eventueel per factuur betaald worden.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud
Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 4. Aflevering
5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.
5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.
5.3 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden. Tevens is J.G. van Oudenaarden B.V. niet verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de Big Bag.
5.4 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht J.G. van Oudenaarden B.V. schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper J.G. van Oudenaarden B.V. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.
5.5 Annuleren kan alleen wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn op de vrachtwagen.

Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan J.G. van Oudenaarden B.V. binnen 14 dagen na levering.
6.2 Zonder voorafgaande toestemming van J.G. van Oudenaarden B.V. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.
6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.
6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van J.G. van Oudenaarden B.V. komen.